Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren. De huisregels liggen ter inzage bij de receptie.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden.
 • Huisdieren zijn, met uitzondering van hulphonden, niet toegestaan in het hotel

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Het is verboden om Lachgasballonnen te gebruiken en lachgasflessen of-patronen mee te nemen in de kamer ( Bij twijfel kunt u verzocht worden inzage te geven in uw bagage om toegang te verkrijgen)
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van € 250,00. Dit betreft uiteraard ook het afplakken en/of onklaar maken van de brandmelder.
 • Meerdere personen op de kamer dan het toegestane aantal.
 • Bezoek te ontvangen op de kamer.
 • Gasten te ontvangen op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • Open vuur en/of kaarsen te gebruiken in het gehele hotel.

Overtreding huisregels

 • In bovenstaand reglement treft u de huisregels aan die van toepassing zijn in Hotel Schiphol A4. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregels kan onmiddellijk en zonder aanzien van de persoon aan de politie worden gemeld, daarnaast kan ontzegging van de toegang worden aangezegd.

 • Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisreglement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Hotel Schiphol zich het recht voor om u voor een bepaalde termijn op de Alert List en/of, indien er sprake is van een ernstige overtreding, uw gegevens te delen met andere Valk Exclusief hotels zodat u ook daar niet meer welkom bent. In geval van een plaatsing op de Alert List ontvangt u daarvan een schriftelijke notificatie. Als boeker van de kamer bent u verantwoordelijk voor de gasten die u meeneemt. Indien een gast die verblijft op een door u geboekte kamer de huisregels overtreed of zich schuldig maakt aan ongewenst of onrechtmatig gedrag, kunnen we u als boeker op de Alert List zetten en u aanspreken voor eventuele schade.

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.

 • Onze directie wenst u een prettig en veilig verblijf toe.